Privacybeleid

Privacybeleid

Verantwoordelijke

Jason F. Lusia h.o.d.n. Lusius Beschermingsbewind Mentorschap Curatele, gevestigd aan postbus 61073, 2506 AB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy reglement.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Om bewind, mentorschap en curatele taken uit te voeren, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken en waar nodig met derden te delen ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden.
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn;
- Voor- en achternaam, leeftijd, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, Burgerservicenummer en woonsituatie van u en (indien van toepassing) van uw partner 
- Adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres
- Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander  identiteitsbewijs, wij vragen om een kopie van een identiteitsbewijs
- Gegevens over dienstverband, inkomen, uitkering, beroep en werkgever
- Gegevens over financiële situatie, vermogen, lasten en eventuele schulden
- Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen
- kenteken voertuigen, registergoederen
- Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
- Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant)
- Beschikking van de rechtbank, plannen van aanpak, rekening en verantwoording, evaluaties, contracten, polissen, budgetplannen etc..
- Alle belangrijke mails en (gescande) brieven van en aan mensen en bedrijven met wie over u wordt gecommuniceerd (inclusief uzelf); rechtbank, belastingdienst, bank, inkomensverstrekkers, schuldeisers, deurwaarders, hulpverleners etc…
- Noties van mondelinge contacten 

Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens

Lusius BMC deelt persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De bedrijven die uw gegevens in opdracht van Lusius BMC verwerken dienen zich eveneens te houden aan de AVG wetgeving die ervoor zorgt dat uw privacy zoveel mogelijk beschermd wordt. Onderstaand een opsomming van de personen/instanties en de hoedanigheid van de inzage in de persoonsgegevens;

Medewerkers Lusius BMC

Om de taken van Lusius BMC te kunnen uitvoeren is inzicht in de persoonsgegevens nodig.

Accountant

Eens per jaar vindt een accountantscontrole plaats. Tijdens deze controle zijn alle opgeslagen gegevens inzichtelijk voor de accountant. Dit gebeurt volgens het accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM.  De accountant heeft de wettelijke verplichting om vertrouwelijk me uw gegevens om te gaan.

De Rechtbank

Lusius BMC wordt jaarlijks door de rechtbank gecontroleerd. Middels de rekening en verantwoording rapportage zijn de persoonsgegevens voor de rechtbank inzichtelijk.

Onview

Onview is een administratieprogramma waar de persoonsgegevens in worden verwerkt.

Comprofs

Lusius BMC wordt door Comprofs ondersteund op gebied van ICT. Eén van de taken is het digitaal archiveren van alle correspondenties en gegevens. Hier voor wordt Microsoft Office 365 gebruikt.

ABN-AMRO

Lusius BMC heeft een samenwerkingsovereenkomst met de ABN-AMRO bank. Zij hebben inzicht in alle betalingen en rekeningoverzichten.

Overig

Onder overig vallen alle natuurlijke en rechtspersonen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de wettelijke taken. Daaronder vallen, schuldeisers, banken, verhuurders, energieleveranciers, verzekeringen, rijksinstanties, ect… 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lusius BMC en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u of een ander, door u genoemde derden, te verstrekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit, ook wel het ‘recht om gegevens over te dragen’ genoemd of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lusius.nl.

Nadat wij het verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Werkwijze Lusius BMC

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Lusius BMC verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

Persoonsgegevens worden minimaal zeven jaar na beëindiging van de bewindvoering bewaard.

Voor het bereiken van een gesteld doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt zo min mogelijk inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene/rechthebbende/curandus. De inbreuk mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Lusius BMC houdt rekening met alle rechten van betrokkenen.

Aldus opgesteld te Den Haag op 19 september 2021